Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Прием

Уважаеми родители,

               Напомняме ви, че срокът за записване на новоприетите  деца е 15.06.2020г.

               Във връзка със запитвания от родители за необходимите документи, които трябва да представят при записване, ви информираме:

  • Копие от платежни документи, удостоверяващи внесени осигурителни вноски се представят, в случай че родителят се самоосигурява.
  • Служебна бележка от акредитиран ВУЗ, че лицето не е прекъснало обучението се представя, в случай че родител е редовен студент.
  • Писмо от отдел “Закрила на детето“ към Дирекцияя „Социално подпомагане“ се представя, в случай че са налице обстоятелства по смисъла на §1, т.11,буква „б“ и „в“ от Закона за закрила на детето.
  • Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция „Социално подпомагане“ се представя, в случай че дете е настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини по чл.26 от Закона за закрила на детето, както и осиновено дете.

 

Ако не са налице горепосочените обстоятелства се представят само документите по т. 1, 2, 3 от описаните в заявлението за записване.