Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Проект ПУДООС

През учебната 2016/2017г ДГ "Радост" участва в Националната кампания

"За чиста околна среда", по проект "Обичам природата и аз участвам".

Спечелен проект ПУДООС на стойност 4977лв

Тема: Тайнствата на гората и нейните обитатели

Настоящият проект се фокусира върху може би най-големия и важен природен ресурс в страната - българската гора.

Основната цел на проекта е да повиши екологичната култура и да допринесе за навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.

Специфични цели:

 1. Активиране на детските познавателни интереси чрез знания за типшичните особености на обектите и явленията от природата
 2. Изграждане на хуманно и етсетическо чувство към природата
 3. Изграждане на трудови навици и отговорности за опазването на природните ресурс

Проектни дейности:

 1. Дейност "Хубава си моя горо" - в рамките на тази дейност децта от 4-та възрастова група се запознаха с красотата и многообразието на нашите гори. В градината под формата на педагогическа ситуация бяха представени основните видове дървета, богатството от горски цветя и някои основни видове гъби.
 2. Дейност "Горите - белите дробове на планетата Земя" - Обърна се внимание на една от основните ползи, които ние хората получаваме от горите - чистия въздух. Децата от 3-та възрастова група имаха възможност да научат за кръговрата на водата в природата, за процеса на фотосинтеза, чрез който се отделя необходимия ни кислород.
 3. Дейност "Родната гора" - основна роля при изпълнение на дейността имаше представител на фондация Биоразнообразие, който по подходящ начин представи информация на децата от групата. Беше представена кратка информация за залесяванията през последните десетилетия, обърна се внимание и на тревните и храстови видове в региона.
 4. Дейност "Пожар в гората - театрална постановка" - за децата от 2-ра възрастова група беше организиран театър, който ги ангажира с проблемите, които горските пожари предизвикват. Специална постановка представи театър "Ариел".
 5. Дейност "Денят на Земята" - практическа насоченост и активно участие на децата и техните родители. . Изграждане на екокът "Горска беседка". Залесяването на приказната гора се извърши след инструктаж от инженер лесовъд или еколог, с цел да се постигне максимално прихващане на фиданките.
 6. Дейност "От Витоша по-високо няма" - се изпълни на територията на Природен парк "Витоша" - първият парк в България и на Балканския полуостров, обявен през 1936г. Ще се проведе еднодневна екскурзия за 3 и 4 група, по време на която бе посетен детски екостационар "Белите брези" и музея на мечката.
 7. Дейност"Да оцелеем в гората" - Беше организирана и проведена беседа с планински спасител, по време на която бяха представени интересни способи за ориентиране в планината, намиране на вода и храна и др. техники и начини за оцеляване в природата.
 8. Дейност "Децата снимат и рисуват" - Децата от 3 и 4 група изготвиха свой албум, в който са запечатани впечатленията и вълнуващите моменти при участията им в проектните дейности.
 9. Дейност "Спортът е здраве" - в ДГ " Радост", под мотото "Спортът е здраве" на 01.06.2017гсе организира спортен празник. В него децата от 2-ра, 3-та и 4-та възрастови групи премериха сили в съревнованията. Снимките може да разгледата в раздел галерия.
 10. Дейност "Карнавалът на горсите обитатели" - това е празника на най-малките. Те влезнаха в ролята на животните - горски обитатели.

Всички тези дейности са пряко и напълно свързани с учебния и възпитателен процес в ДГ "Радост". Чрез тях се реализираха образователните стандарти за екологичното възпитание на децата.