Facebook
ДГ Радост
Детска градина в град Костинброд

Мисия и визия

Детска градина

 • Специфичен възпитателен феномен: търси единство и хармония във физическото, умственото, духовното, нравственото и социалното развитие;
 • Осигурява предучилищно възпитание и подготовка за постъпване в 1 клас;
 • Предоставя условия за разширяване на социалната среда чрез взаимодействие с други деца и възрастни;
 • Първа социална единица на детето извън семейството;
 • Организира собствена дейност по изпълнение на Държавните образователни изисквания;
 • Организира живота на децата чрез здравословен дневен режим съобразен с възрастовите особености на децата, който включва разнообразни активности като се редуват умствена с физическа в различни ситуации – планирани, непланирани, обучаващи, игрови, практически;
 • Образователно-възпитателния процес се осъществява по програми одобрени от МОН;
 • В заниманията децата използват за самостоятелна работа учебни пособия – книжки също одобрени от МОН, в които са включени всички образователни теми от програмите;
 • Знанията и заниманията, които децата получават, са конкретизирани в различни направления, посочени в Държавните образователни изисквания;
 • Всяка възрастова група има седмична програма с определен брой занимания (хорариум) по направления;
 • Организира педагогически услуги за дейности по интереси;
 • Стимулира и управлява нов тип взаимоотношения между детската градина и семейството в интерес и полза на уникалността на всяко дете;
 • Трикратно хранене, следобеден сън, игра на открито във всички сезони съгласно закалителен режим;
 • Приемане и издаване на децата за деня в удобно за родителите време в рамките на работното време на заведението;
 • Облекло на децата – по преценка на родителите – удобно, естетично, здравословно.

Децата са разпределени в групи по възрастов признак (от една календарна година).

Нашата учебна дейност

Осигурени са разнообразни занимания и стимули за детското развитие, съобразени с изискванията за подготовка на децата в тази възрастова група. Програмата ни предоставя възможност за творчески игри, чрез които децата опознават света и изразяват себе си. В работата на децата в групата са включени: обучителна програма в основни образователни направления, занимания с английски език, танцови занимания, игри, приложни дейности. Програмата предвижда забавни активности и процеси, които децата да наблюдават и на които да подражават учейки.

Водещо в работата ни с децата е развиването на социалните им умения с цел изграждане на уверена млада личност, която с радост участва и споделя общи игри и детски проекти. Работим целенасочено за развиването на фината моторика, въображението, творческото мислене и обичта към книгата. Отбелязваме българските празници и обичаи.

Акцент върху детската книжка

На децата ежедневно се разказват приказни истории, които обогатяват и възпитават чувствата, и дават силна подкрепа на въображението, речта и представите.
Годишната ни програма за различните възрастови групи съдържа около 40 детски произведения от съвременни автори и детски класици, които се поднасят на децата чрез тематично седмично разпределение, а четенето и разказването са интегрирани в дневния режим на детето.

Нашите правила

Наш принцип и правило е, че децата учат и се развиват в спокойна и подкрепяща атмосфера. Целта ни е да бъдем естествено продължение на домашната среда – място, на което децата ви срещат добри приятели.

Правила за поведение:

 • Отнасяме се мило и внимателно един към друг
 • Не се нараняваме
 • Не използваме груби думи
 • Грижим се за вещите около нас и природата
 • Поддържаме чисти и подредени местата, в които играем